დაზღვევის პირობები

გაეცანით თითოეული პროდუქტის შესახებ საინფორმაციო ფურცელს და დაზღვევის პირობებს

კორპორატიული დაზღვევის პირობები

ქონების დაზღვევის პირობები #FR/C-001/2019

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის პირობები MO/C-001/2019

ტვირთების დაზღვევის პირობები #MC/C-001/2019

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001 

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001/18-2

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001/18-3

ავტო დაზღვევა

ავტო დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

სტანდარტული ავტოდაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი ONLINE

ავტომანქანის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი "ავტო სტარტი"

ავტოტრანსპორტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის პირობები R/MO-001/17-1

ავტოტრანსპორტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის პირობები R/MO-002/17-1 ONLINE 

ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები MTPL-001/17-1 ONLINE 

ქონების დაზღვევა

უძრავი ქონების დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

უძრავი ქონების და მასთან დაკაბშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები R/HVP-001/17-1

უძრავი ქონების რემონტის და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები SPRO/R-002/17-1

უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის პირობები SPRO/R-003/17-1

უძრავი ქონებისა და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები ONLINE R/HVP-002/17-1

კომერციული ფართის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

კომერციული ფართის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი R/RCP-001/18 

კომერციული ფართის დაზღვევის პირობები R/RCP-002/17

კომერციული ფართის დაზღვევის პირობები #R/RCP-001/18

უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი FLEXA/R-001/18

ძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის პირობები FLEXA/R-001/18

ფიზიკურ პირთა ქონების (რემონტის) და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები FLEXA/R-001/18-1

ფიზიკურ პირთა ქონების და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი FLEXA/R-001/19

ფიზიკურ პირთა ქონების და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები FLEXA/R-001/19

ფიზიკურ პირთა ქონების და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი FLEXA/R-002/19

ფიზიკურ პირთა ქონების და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები FLEXA/R-002/19

ფიზიკურ პირთა ქონების და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები FLEXA/R-001/19-1

სამოგზაურო დაზღვევა

სამოგზაურო დაზღვევის პირობები #R/TIP-001/17

სამოგზაურო დაზღვევის პირობები #R/TIP-001/17-2

სამოგზაურო დაზღვევის პირობები #R/TIP-001/17-3

სიცოცხლის დაზღვევა 

სიცოცხლის დაზღვევის საინფორმციო ფურცელი

ტვირთების დაზღვევა

ტვირთების დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

ტვირთების დაზღვევის პირობები MC/R-001/17-1

აგრო დაზღვევა

აგრო დაზღვევის პირობები #AGR/R-001/18-1

აგრო დაზღვევის პირობები #AGR/R-001/18-2

აგრო დაზღვევის პირობები #AGR/R-001/19-1

ექიმთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ექიმთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

ექიმთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები MM/R-001/17-1

დოკუმენტების დაზღვევა

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დაზღვევა #CRI/R-001/17-1 

კრედო ბანკის მომხმარებელთათვის

ავტოდაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი 

ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი 

ავტოტრანსპორტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის პირობები R/MO-003/17-1

ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები MTPL-003/17-1

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის პირობები LS-001/17

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის პირობები #LS-001/18-1

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის პირობები #LS-001/18-2

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის პირობები #LS-001/18-3

ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები PTPL-001/17-01

ქონებისა და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები CHVP-001/17 

მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის

ქონების დაზღვევის პირობები #FR/SME-001/2017-1

ქონების დაზღვევის პირობები #FR/SME-001/2018-1

ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის პირობები M0/SME-001/2017-1

ტვირთების დაზღვევის პირობები #MC/SME-001/2017-1

მესამე პირთა წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პირობები CPL/SME-001/2018-1

მესამე პირთა წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პირობები CPL/SME-001/2019-1

მანქანა-დანადგარების გარეგანი დაზიანების დაზღვევის პირობები #CPM/SME-001/2018-1

ყოველმხრივი ზოგადი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები #CGL/SME-001/2018-1

იურისტთა და ადვოკატების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები #PI/SME-001/2018-1

აუდიტორების პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პირობები #PI/SME-001/2018-1

დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები #CGL/EL/SME-001/2018-1

ელექტრონული მოწყობილობების დაზღვევის პირობები #FR/EE/SME-001/2018-1

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001 

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001/18-2

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001/18-3

ლიბერთი ბანკის მომხმარებლებისთვის

ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები LBTPL 001/17/1