კორპორატიული დაზღვევა

ალდაგს აქვს სხვადასხვა ინდუსტრიის კომპანიების მომსახურების მრავალწლიანი გამოცდილება. კორპორატიული კლიენტებისთვის სპეციალური (არასტანდარტული) სადაზღვევო პროდუქტები მუშავდება თითოეული კომპანიის ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

ქონების დაზღვევა

 • უძრავი და მოძრავი ქონების დაზღვევა
 • საწარმოო საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალისგან დაზღვევა
 • მარაგების დაზღვევა
 • მანქანა-დანადგარების დაზღვევა
 • ტვირთების დაზღვევა
 • სამშენებლო რისკების დაზღვევა

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

 • მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 • დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 • გადამზიდველთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ტრანსპორტის დაზღვევა 

 • ავტოტრანსპორტის დაზღვევა
 • მესამე პირის წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 • მძღოლისა და მგზავრთა უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა
 • საწყალოსნო საშუალებების დაზღვევა
 • საავიაციო რისკების დაზღვევა
 • საჰაერო ხომალდის მფლობელის მესამე მხარისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ფინანსური რისკების დაზღვევა

 • ფინანსური რისკის დაზღვევა
 • საგარანტიო მომსახურება
 • სასაქონლო კრედიტის რისკების დაზღვევა

აგროდაზღვევა

 • მოსავლის დაზღვევა
 • საქონლის დაზღვევა

საპენსიო დაზღვევა

 • მუდმივი პენსია
 • ვადიანი პენსია
 • ერთჯერადი პენსია