პროდუქტის აღწერა

ნებისმიერი ბიზნეს-საქმიანობა გარკვეულწილად დაკავშირებულია იმ გაურკვევლობასთან, რომელიც ხელს გიშლით ზუსტად განსაზღვროთ მოსალოდნელი შედეგები და რისკების დადგომის ალბათობა.
თქვენი კომპანიის საქმიანობის ფარგლებში არსებობს სხვადასხვა რისკი, რომელთა დადგომამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ნებისმიერ მესამე მხარეს.  
სწორედ ამიტომ ალდაგი გთავაზობთ თქვენი კომპანიის პასუხისმგებლობის დაზღვევას მესამე პირთა წინაშე, რაც გულისხმობს თქვენი კომპანიის საქმიანობის შედეგად მესამე მხარისადმი მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას. 


სადაზღვევო რისკები

მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისით ანაზღაურებული იქნება ფინასური ზარალი, გამოწვეული:

  • მესამე პირის ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ზიანით (სხეულის დაზიანება, შრომის უნარის დაკარგვა, გარდაცვალება)

  • მესამე პირის ქონების დაზიანებით ან გადადგურებით.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად