პროდუქტის აღწერა

ალდაგი გთავაზობთ თქვენი კომპანიის პასუხისმგებლობის დაზღვევას, როგორც საერთაშორისო, ასევე, საქართველოში  საგზაო გადაზიდვების განხორციელებისას.

ანაზღაურდება ზარალი, რომლის გადახდის ვალდებულებაც წარმოეშობა დამზღვევს CMR კონვენციის შესაბამისად, როგორც საერთაშორისო, ასევე, საქართველოში საგზაო გადაზიდვების განხორციელების პროცესში დამდგარი ტვირთის პირდაპირი ფიზიკური დაზიანების გამო.

 

ტვირთი

საქონელი, მათ შორის შესაფუთად/დასაცავად გამოყენებული ან გამოსაყენებელი (კონტეინერის და სხვა გადასაზიდი მოწყობილობების გარდა), რომელიც გადაიზიდება ერთი ადგილიდან მეორეში, რათა განხორციელდეს დამზღვევის ან დამზღვევის კონტრაქტორის მიერ დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება.

 

ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება ტვირთის გაფუჭების/დაზიანების შედეგად მიყენებული რეალური დანაკარგის შესაბამისად.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად