პროდუქტის აღწერა

დასაქმებულთა სავალდებულო დაზღვევა დაზარალებულისა და დამსაქმებლის ფინანსურ დაცულობას უზრუნველყოფს. უბედური შემთხვევის შედეგად, შრომისუუნაროდ დარჩენის ან გარდაცვალების შემთხვევაში, სადაზღვევო ანაზღაურებას ალდაგი დაზღვეულ თანამშრომლზე ან მისი ოჯახის წევრზე გასცემს. ასანაზღაურებელი თანხა წინასწარ შეთანხმებული ლიმიტის შესაბამისად განისაზღვრება.

2019 წლიდან, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, დამსაქმებელთათვის მომეტებული საფრთხის შემცველი სამუშაოების შემსრულებელი დასაქმებულის დაზღვევა სავალდებულო გახდა.

სავალდებულო დაზღვევის შეძენა აუცილებელია ყველა იურიდიული პირისთვის, მათ შორის, ინდმეწარმისთვის, რომელსაც მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილების საფუძველზე მომეტებული საფრთხის შემცველი სამუშაოს შემსრულებლის სტატუსი მიენიჭა.

 

რატომ გვჭირდება უბედური შემთხვევისაგან სავალდებულო დაზღვევა?


სავალდებულო დაზღვევის შეძენა აუცილებელია ყველა იურიდიული პირისთვის, მათ შორის, ინდმეწარმისთვის, რომელსაც მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილების საფუძველზე მიენიჭა მომეტებული საფრთხის შემცველი სამუშაოს შესრულების სტატუსი.

დაზღვევა უზრუნველყოფს დამსაქმებლისა და დაზარალებულის ფინანსურ დაცულობას.

თანამშრომლების დაზღვევა დამატებითი სარგებელია, რომელსაც დამსაქმებელი თავაზობს, რაც უზრუნველყოფს თანამშრომელთა კმაყოფილების გაზრდას
თანამშრომელთა სავალდებულო დაზღვევის ფარგლებში ალდაგი გთავაზობთ პერსონალის უბედური შემთხვევისგან  დაზღვევას, რომელიც სრულად შეესაბამება კანონის მოთხოვნებს სახელმწიფოს დადგენილებით მოთხოვნილი დაფარვების გათვალისწინებით, სადაზღვევო შემთხვევად ჩაითვლება დაზღვევის ტერიტორიაზე / სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევა.

 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად