პროდუქტის აღწერა

სიცოცხლის დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ოჯახის ფინანსური მომავლის უზრუნველსაყოფად, გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დადგომისას. დაზღვეულის გარდაცვალების შემთხვევაში, მის სამართალმემკვიდრეს ან წინასწარ განსაზღვრულ პირს შეუფერხებლად აუნაზღაურდება პოლისით გათვალისწინებული თანხა. 
დამზღვევი თავად ირჩევს ყოველთვიური პრემიის ოდენობასა და პოლისის მოქმედების ვადას,  რომელიც შეიძლება იყოს: 1, 2, 3 წელი.
დაზღვეულის ასაკთან ერთად მატულობს სიცოცხლის დაზღვევის ფასიც, ამიტომ უფრო მომგებიანია სიცოცხლის დაზღვევის გრძელვადიანი პოლისის შეძენა.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად