კორპორატიული

ალდაგის სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენელ კომპანიებს მრავალფეროვან სადაზღვევო მომსახურებას სთავაზობს. სტანდარტული სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზების გარდა, ალდაგი ინდივიდუალურად ამუშავებს, კომპანიის მოთხოვნებზე გათვლილ, სპეციალური დაფარვების მქონე პოლისებს.

 

ქონების დაზღვევა
უძრავი და მოძრავი ქონების დაზღვევა

ნებისმიერი მოძრავი და უძრავი ქონების დაზღვევა

მოგვმართე
ტვირთების დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ტვირ­თვის ტრანსპორტირების დაზღვევა

მოგვმართე
სამშენებლო რისკების დაზღვევა

მატერიალური ზარალისა და მესამე პირისადმი პასუხისმ­გებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
მანქანა-დანადგარების დაზღვევა

საწარმოო მან­ქანა-დანადგარების დაზ­იანების დაზღვევა

მოგვმართე
მარაგების დაზღვევა

დასაწყობებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დაზღვევა

მოგვმართე
საწარმოო საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალისგან დაზღვევა

საწარმოო საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალის დაზღვევა

მოგვმართე
ტრანსპორტის დაზღვევა
ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

მოგვმართე
საჰაერო ხომალდის მფლობელის მესამე მხარისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

საჰაერო ხომალდის მფლობელის მესამე მხარისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
საავიაციო რისკების დაზღვევა

საჰაერო ხომალდის, ეკიპაჟისა და მგზავრების დაზღვევა

მოგვმართე
საწყალოსნო საშუალებების დაზღვევა

საწყალოსნო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა

მოგვმართე
მძღოლისა და მგზავრთა უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

ავტოსაგზაო შემთხვევისგან მძღოლისა და მგზავრების დაზღვევა

მოგვმართე
მესამე პირის წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირთა წინაშე

მოგვმართე
ფინანსური რისკების დაზღვევა
საგარანტიო მომსახურება

ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
სასაქონლო კრედიტის რისკების დაზღვევა

სავაჭრო პარტნიორის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
ფინანსური რისკის დაზღვევა

საკონტრაქტო ან საკანონმდებლო ვალდებულებების შეუსრულებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
პასუხისმგებლობის დაზღვევა
დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

დასაქმებულის დაშავებისა და გარდაცვალების დაზღვევა 

მოგვმართე
გადამზიდველთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ტვირთის გადამზიდავი კომპანიის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
აგროდაზღვევა
მოსავლის დაზღვევა

სხვადასხვა მცენარეული კულტურების დაზღვევა

მოგვმართე
პირუტყვის დაზღვევა

მსხივლფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

მოგვმართე
კიბერ დაზღვევა
კიბერ დაზღვევა

კიბერ რისკებისგან დაზღვევა კომპანიის დამატებითი უსაფრთხოებისთვის

მოგვმართე